Odszkodowanie z KRUS

Poszkodowanemu wskutek wypadku w gospodarstwie rolnym, przysługują różne świadczenia. Głównym z nich jest jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu. O takie świadczenie może wnosić poszkodowany rolnik lub domownicy. W przypadku śmierci ubezpieczonego, prawo do otrzymania świadczenia ma jego rodzina. Jednorazowego odszkodowania nie otrzymają osoby, które umyślnie spowodowały wypadek lub był on skutkiem rażącego nidbalstwa z ich strony.

Świadczenie nie zostanie wypłacone również osobie, która w znacznym stopniu przyczyniła się do zaistnienia wypadku, będąc tym samym pod wpływem środków odurzających lub w stanie nietrzeźwości.

Odszkodowanie z OC rolnika

Posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę, w przypadku gdy właściciel zlekceważy tę powinność. Umowy ubezpieczeniowe zawierane są na okres 12 miesięcy i są automatycznie przedłużanie (jeżeli wszystkie składki zostały opłacone).

Obowiązek posiadania polisy OC rolnika pojawia się z chwilą przejęcia gospodarstwa np. poprzez jego zakup, odziedziczenie lub obdarowanie. W przypadku zaniechania tego obowiązku, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia rolnika.

Komu się nie należy?

O świadczenia z polisy OC może starać się każdy, kto poniósł szkody w wyniku funkcjonowania gospodartswa rolniczego. Ubezpieczeniem jest objęty sam rolnik oraz wszystkie osoby, które wykonują prace na rzecz gospodarstwa. To powoduje, że o świadczenia z polisy OC rolnika może wnosić on sam lub każdy osoba, która pracuje w tym gospodarstwie.

Tu jednak należy wspomnieć o jednej, ważnej rzeczy. Jeżeli szkodę poniesie pracownik gospodarstwa lub sam rolnik, ubezpieczycielpokryje wyłącznie koszty związanie z uszkodzeniem ciała. A zatem można do tego zaliczyć zwrot kosztów za leczenie lub zadośćuczynienie.

Dla kogo renta?

Pierwszym rodzajem tego świadczenia, jest renta rolnicza przyznawana przez KRUS. Aby móc się o nią ubiegać, poszkodowany musi spełnić szereg kryteriów. Ogólnie rzecz ujmując, osoba poszkodowana musi być okresowo lub trwale niezdolna do pracy. Drugim i oczywistym kryterium jest to, że poszkodowany musi być obętym uezpieczeniem emerytalno-rentowym (już w chwili zdarzenia).

Drugim rodzajem renty jest tzw. kapitalizacja renty, czyli inaczej mówiąc jednorazowe odszkodowanie. Jest to świadczenie wypłacane z polisy OC rolnika. Przysługuje w szczególności osobom, które na skutek wypadku, nie są w stanie kontynuować pracy i podjąc się nowej.

Zgłoszenie wypadku

W przypadku KRUS, fakt zaistnienia wypadku należy zgłosić w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia. Samego zgłoszenia można dokonać osobiście w najbliższej jednostce Kasy, drogą pocztową, telefoniczną lub poprzez e-mail. Zgłoszenia może dokonać sam poszkodowany, jego rodzina lub pozostałe osoby. Po zgłoszeniu wypadku, pracownik KRUS dokonuje oględzin miejsca zdarzenia i spisuje zeznania poszkodowanego oraz świadków wypadku. Następnie dochodzi do sporządzenia protokołu powypadkowego, na podstawie którego poszkodowany może wnosić o wypłatę odszkodowania.

W przypadku świadczeń z polisy OC, najlepiej zgłosić do ubezpieczyciela po zakończonym okresie leczenia i rehabilitacji. Należy wtedy przedstawić wszelką dokumentację medyczną, opinie spcjalistów, wypisy szpitalne itp.

Inne informacje

Zasady ubezpieczenia w przypadku polisy OC rolnika, nieco różnią się od powszechnie znanych polis komunikacyjnych. Sprawca kolizji czy wypadku nie może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z własnej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku gospodarstwa rolnego, ubezpieczeniem OC objęci są wszyscy pracownicy w gospodarstwie. W razie wypadku, polisa OC pokryje koszty ich leczenia, ale nie pokryje szkód materialnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o odszkodowaniu?

Przejdź dalej